PN nytt nr 77, november 2022

Om föreningen Projekt Nepals framtid
Som nog de flesta vet så startade vi föreningen Projekt Nepal efter en oförglömlig studieresa till Nepal 1999. Föreningen adopterade Asphodel Public School som fadderskola och har under alla åren, 23 år i år, stöttat skolan på de sätt som vi kunnat. De första åren, då det fortfarande gavs en kurs på Luleå tekniska universitet som hette Projekt Nepal, pågick ett kontinuerligt pedagogiskt utbyte mellan skolor i Sverige och fadderskolan i Nepal.  Föreningen har under alla år stöttat fadderskolan genom att rekrytera svenska faddrar som löpande ekonomiskt har stöttat fadderbarn på skolan.

Under en ganska lång tid så har vi i föreningen märkt en förändring. Det blir färre och färre svenska faddrar som vill stötta fadderbarnsverksamheten. Det är en nedåtgående trend. I dagsläget har vi nästan bara en tredjedel av intäkter för fadderbarnsverksamheten jämfört när det var som mest.
Antalet medlemmar i föreningen minskar totalt sett, ett exempel är att på sändlistan för föreningens nyhetsbrev har det som mest funnits drygt 250 prenumeranter, sista nyhetsbrevet gick ut till 43 prenumeranter.

Förutom det månatliga stödet som fadderbarnsverksamheten gett har vi under årens lopp gjort flera extra insamlingar, det kan exempelvis vara under det år som Nepal drabbades hårt av jordbävningar, extra insamling som stöd under Covid pandemin. Här ser vi också en stor förändring. Dessa extra insamlingar gav tidigare ganska betydande summor, medan de senaste insamlingarna har gett väldigt lite.

Vad det gäller styrelsen så ser vi samma tendens. Vi är samma personer som sitter i styrelsen idag som för 23 år sedan när vi skapade föreningen. Vi har medvetet under många år jobbat för att få in fler personer, och få in yngre engagerade personer, men där har vi inte heller lyckats.

Så, sammanfattningsvis. Utifrån denna negativa trend som pågått i många år, har vi i styrelsen ifrågasatt om föreningen har en framtid. Vid årsmötet den 3:e april 2022 diskuterades frågan, varefter styrelsens avsikt är att lägga ner föreningen och dess verksamhet. Styrelsen anser att en väl planerad och ordnad nedläggning är bättre än att verksamheten sakta "självdör" på grund av minskande stöd. Föreningens stadgar reglerar i § 10 hur föreningens upplösning skall ske, se nedan. Styrelsen förslag är att driva verksamheten vidare i c:a 1,5 år, och därefter lägga ner Föreningen Projekt Nepal den sista december år 2023. Då har föreningen funnits i drygt 25 år.

§10. Föreningens upplösning
För att upplösa föreningen fordras beslut med två tredjedelars majoritet av mötesdeltagarna vid två på varandra följande medlemsmöten. Av dessa skall det ena vara ett årsmöte, och mötena skall äga rum med minst sex veckors mellanrum. Förslag om föreningens upplösning skall ha meddelats alla medlemmar minst fyra veckor före respektive röstningstillfälle.


 Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar i enlighet med målsättningen för föreningen. Vidare skall föreningens åtaganden när det gäller fadderbarns-verksamheten avslutas på ett ordnat sätt.


Den 20 november 2022, klockan 18.00, genomförs ett digitalt medlemsmöte där synpunkter kring detta kan framföras. Anmälan till mötet sker senast den 18 november, genom att svara på detta epostmeddelande. Har man inte möjlighet att närvara på det digitala mötet så kan skriftliga synpunkter skickas till styrelsen, även då genom att svara på detta epostmeddelande
Fram till dess att vi avvecklar föreningen så ska vi i styrelsen, tillsammans med skolan i Nepal föra en dialog och finna en lösning på hur de svenska faddrar som vill fortsätta stötta skolan och fadderbarn på egen hand kan göra det. De digitala möjligheterna att ha en direktkontakt med skolan och elever ser helt annorlunda ut nu och är mycket lättare nu jämfört med för dryga 20 år sedan.

Fram till sista december 2023 kommer vi i styrelsen att driva föreningen som vanligt. Vi hoppas också att du som i dagsläget har ett fadderbarn och stöttar vår förening och fadderskolan, fortsätter att göra det så länge som föreningen är verksam!
Du är hjärtligt välkommen att komma med synpunkter och förslag utifrån det som vi har skrivit ovan.
 
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Projekt Nepal  
David, Bo, Anders, Helena L, Helena M