Stadgar för föreningen Projekt Nepal

 

1.    Föreningens namn
Föreningen Projekt Nepal

2.    Föreningens målsättning
Projekt Nepal är en ideell förening som skall vara en drivande och sammanhållande länk i samarbetsprojekt mellan nepalesiska skolor och svenska grundskolor. Målet är att stödja och uppmuntra internationellt pedagogiskt och kulturellt utbyte mellan skolorna, samt att stödja behövande elever i Nepal. Även vid sidan av skolområdet må föreningen främja det ömsesidiga kulturella utbytet mellan våra länder.

 3.    Föreningens verksamhet
Utöver strävan att genomföra skolprojekt enligt § 2, skall föreningen organisera, ansvara och förmedla insamlade ekonomiska medel till fadderbarnsverksamhet i Nepal. Föreningen kan också ge ekonomiskt eller annat stöd till skolor i Nepal.

4.    Medlemskap
Medlemskap äger alla och envar, privatpersoner, skolor, organisationer och företag som godkänner och respekterar föreningens stadgar och målsättning. Årlig medlemsavgift för enskilda personer och särskild avgift för organisationer fastställs på årsmötet. Fadder till elev vid nepalesisk skola är undantagen från medlemsavgift. Styrelsen kan utse person eller organisation till hedersmedlem.

5.    Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång per år varvid styrelse och revisorer utses. Årsmötet skall hållas under årets första kvartal, senast den 31:a mars. Kallelse till årsmötet skall nå medlemmarna senast två veckor före mötet. Årsmötet skall ha följande punkter:

- Mötesformalia
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk berättelse
- Revisionsberättelse
- Styrelsens ansvarsfrihet
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Motioner


Motioner rörande föreningens verksamhet bör vara styrelsen till handa i god tid före årsmötet. Dock må medlemmar kunna lämna in motioner fram till dagen för årsmötet.


Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. De ordinarie innehar posterna ordförande, vice ordförande tillika sekreterare, samt kassör. Därtill ytterligare två ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet, övriga poster väljs på det konstituerande styrelsemötet

Styrelsemedlemmar väljes på två år. Detta sker växelvis, så att varje år väljs två, alt. tre ledamöter. Suppleant och revisorer väljs på ett år.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när minst tre av fem ledamöter är närvarande. Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva verksamheten i enlighet med stadgarna och de riktlinjer årsmötet dragit upp. Föreningens verksamhet redovisas årligen i en verksamhets-berättelse.


Firmatecknare för föreningen är kassören samt ytterligare en ur styrelsen, vilka tillsammans tecknar firma för föreningen.

Räkenskapsår är 1/1 - 31/12. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut  och ekonomisk  berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisnings-handlingar senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.


Styrelsemöten hålls fyra gånger årligen och i övrigt när behov föreligger.

Redovisning av ekonomin utgör en fast punkt på dagordningen vid styrelsemötena.

Till allmänt medlemsmöte kallas medlemmarna om behov föreligger. I övrigt ges information kontinuerligt till medlemmarna genom e-postutskick, via hemsidan och i sociala medier.


 6.    Arbetsinsats
Medlemmar, styrelseledamöter och revisorer arbetar ideellt efter tid och förmåga för föreningens bästa och för dess ekonomiska verksamhet.

7.    Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, motarbetar dess mål eller på något annat sätt allvarligt skadar föreningens verksamhet kan uteslutas ur föreningen.

8.    Rösträtt
Varje medlem som erlagt medlemsavgiften eller genom föreningen är fadder, äger en röst. Vid styrelsemöte äger varje ordinarie ledamot en röst.  Röstning vid de olika typerna av möten sker öppet, men på begäran av medlem eller styrelseledamot sker röstning slutet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Ärendelista skall förmedlas en vecka i förväg, men inför årsmötet samtidigt med kallelsen.

 9.    Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar sker vid årsmöte, efter att ändringsförslaget kungjorts i kallelsen. Ändringen antages då förslaget vid omröstning samlar en majoritet av de närvarandes röster. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

10. Föreningens upplösning
För att upplösa föreningen fordras beslut med två tredjedelars majoritet av mötesdeltagarna vid två på varandra följande medlemsmöten. Av dessa skall det ena vara ett årsmöte, och mötena skall äga rum med minst sex veckors mellanrum.
Förslag om föreningens upplösning skall ha meddelats alla medlemmar minst fyra veckor före respektive röstningstillfälle.
Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar i enlighet med målsättningen för föreningen. Vidare skall föreningens åtaganden när det gäller fadderbarns-verksamheten avslutas på ett ordnat sätt.

Anm. Ovanstående lydelse av stadgarna antogs på föreningens årsmöte 2021-09-19